พันธุกรรม คือ

การถ่ายทอดลักษระต่างๆ จากบรรพบุรุษฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ไปยังเด็กที่กำลังจะเกิดใหม่โดยอาศัยยีน เป็นตัวนำและผ่านกระบวนการทางชีววิทยา ภายในร่างกาย ซึ่งยีนเป็นตัวควบคุมพันธุกรรมของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตให้มีลักษณะต่างๆ ใกล้เคียงกับบรรพบุรุษและเผ่าพันธุ์ของตน

ในร่างกายของมนุษย์มีโครโมโซม 23 คู่ ซึ่งออโตโซม คือโครโมโซมตั้งแต่คู่ที่ 1-22 ซึ่งทำหน้าที่กำหนดลักษณะโครงสร้างส่วนต่างๆ ทั้งหมดของร่างกาย และเซ็กส์โครโมโซม ได้แก่ โครโมโซมคู่ที่ 23 ซึ่งทำหน้าที่กำหนดเพศให้เด็กทารกที่เกิดใหม่

สิ่งแวดล้อม คือ

ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวบุคคล ซึ่งทำหน้าที่เป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง เช่น อากาศร้อน ความร้อนของอากาศจะทำหน้าที่เป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองอากาศร้อนด้วยการเปิดเครื่องปรับอากาศ

ประเภทของสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อบุคคล แบ่งจำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ

- สิ่งแวดล้อมก่อนเกิด คือ สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลตั้งแต่เริ่มเกิดการปฏิสนธิภายในครรภ์มารดาจนครบกำหนดคลอด

- สิ่งแวดล้อมขณะกำลังเกิด คือ สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อทารกตั้งแต่เริ่มคลอดจากครรภ์มารดา

- สิ่งแวดล้อมหลังคลอด คือ สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อบุคคลนับตั้งแต่คลอดออกมาสู่โลกภายนอก

กลับไปหน้าจิตวิทยา

 

หน้าหลัก บทเรียน ประวัติ เพื่อน